Alg. voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het onderschrijven van de reservatiebon verklaart de kapitein kennis genomen te hebben van onze verhuurvoorwaarden, hier verder omschreven. Hij erkent de inhoud gelezen en begrepen te hebben. De kapitein aan boord is verantwoordelijk voor de uitrusting en goede gang van zaken op het door hem gehuurde vaartuig. Hij is eveneens burgerrechtelijk aansprakelijk voor de bemanning die hem op zijn tocht vergezellen. De kapitein is diegene die het vaartuig bestuurt. Hij/zij is meerderjarig, hij zal spontaan zijn identiteitskaart tonen ter bevestiging. De verhuurder behoudt zich het recht voor, om te weigeren zijn materiaal in handen te geven van elke huurder die niet bekwaam zou zijn de verantwoordelijkheid te dragen overheen de materialen die hem toevertrouwd zijn. In dit geval wordt een terugbetaling van de betaalde huurprijs voorgesteld zonder eender welke schadevergoeding. Wanneer de boot overgedragen is aan de huurder is de vertegenwoordiger van de bemanning, omschreven in rubriek als Kapitein op de reservatiebon, volledig verantwoordelijk voor de bemanning en het hem toevertrouwd voorwerp. Geenszins is “Bootverhuur aan de Maas” verantwoordelijk voor de acties van de kapitein en zijn opvarenden, zelfs bij eventueel lichamelijk letsel van kapitein, opvarenden of andere personen of bij verlies van materialen. Door aanvaarding van de boot door de kapitein verklaart deze dat hij voldoende bekwaam is om de boot te besturen en dat de aan hem verstrekte uitleg, initiatie, voldoende begrepen is. Bij het varen zijn altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig. De huurder moet de reglementen voor riviernavigatie – binnenscheepvaartreglementen naleven, net als de instructies van de verhuurder en de rivierautoriteiten. De huurder – kapitein dient binnen de door “Bootverhuur aan de Maas” toegestane vaargebieden te blijven. De huurder mag niet varen bij nacht. Hij mag evenmin slepen of de boot onderverhuren of uitlenen. Waterwegen met getijdenwater zijn zonder schriftelijke toestemming verboden. De verhuurder is gerechtigd te allen tijde toegang te verkrijgen op het schip ook op die plaatsen die als privézone van de huurder kunnen worden beschouwd.

Reservaties – betalingen:

De reservatie is pas van kracht tussen huurder en verhuurder indien de reservatiebon volledig ingevuld is, wanneer de reservatie schriftelijk bevestigd is door de verhuurder en de factuur van de totale huursom betaald is. Het saldo dient 1 maand voor vertrek vereffend te zijn. Zo niet, is de reservering nietig en blijft de waarborg aan de verhuurder. Boekingen gedurende de laatste 30 dagen zijn definitief na betaling en nadat de boeking is bevestigd. Kortingen of aanbiedingen kunnen niet meer met terugwerkende kracht worden toegepast. Eventuele bank- of transactiekosten zijn ten laste van de huurder. Extra’s die niet geboekt of betaald zijn bij reservering zullen aangerekend worden aan de huidige seizoensprijzen. Verbruik diesel wordt verrekend per vaaruur aan op dat moment geldende prijs. (Informatief: 8 euro per vaaruur 01/01/2023)

Waarborg

Een bedrag van 500 euro wordt voor aanvang van de huurperiode als waarborg overgemaakt aan de verhuurder. Dit bedrag zal op het einde van verhuurperiode terugbetaald worden, op voorwaarde dat de boot en haar uitrusting in goede staat, onbeschadigd en in gelijke hoeveelheid, dit wil zeggen identiek zoals bij vertrek, terugkeert op afgesproken plaats en tijdstip. Het bedrag van de waarborg komt ten minste overeen met de franchise van de bootverzekering zodanig dat bij schade aan derden het bedrag overeenkomstig met de verzekeringsvrijstelling kan afgehouden worden van de waarborg. De waarborg zal aangewend worden om het geheel van de kosten voortvloeiende uit het slechte onderhoud, beschadiging of breuk aan de gehuurde boot of zijn uitrusting veroorzaakt door de huurder te dekken. In die gevallen waar het waarborgbedrag ontoereikend is om het totale bedrag van de beschadiging te dekken, zal de verhuurder het recht hebben om het totale bedrag van de schade verminderd met de ontvangen waarborg integraal te verhalen op de huurder, voor zover niet gedekt door de verzekering. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade. De verhuurder documenteert de kosten met facturen of gelijkwaardige documenten. Indien het bedrag voor de herstelling of vervanging van de beschadiging onduidelijk is bij teruggave van de boot dan kan de huurder de totale waarborg in bewaring nemen tot het moment dat de exacte kostprijs gekend is. Belangrijk: de verzekeringsfranchise of waarborg voor de schade berokkend aan de gehuurde boot is niet afkoopbaar.

Annuleren van de reis door de huurder:

Dit moet schriftelijk aan verhuurder gemeld worden. Datum ontvangst brief telt als datum. Omwille van deze annulatie heeft de verhuurder het recht om volgende bedragen te vorderen of in te houden van het voorschot: 1) meer dan 6 weken voor afvaart: 40% van het totaalbedrag. 2) Tussen 6 weken en vertrek voor de afvaart: 100% van het huurbedrag. Bedragen worden nooit teruggestort.

Annuleren van de reis door de verhuurder:

Indien de verhuurder buiten zijn wil om niet beschikt over een boot zoals voorzien volgens reservatie van de huurder, dan zal de verhuurder aan de huurder een gelijkwaardig alternatief voorstellen in binnen- of buitenland. Is dit echter niet mogelijk dan zal de verhuurder een huursom a rato van de niet opgebruikte huurperiode terugbetalen, hetzij gelijkwaardige nieuwe huurperiode aanbieden, hetzij de huurperiode verlengen. De huurder is in dit geval niet gerechtigd enige schadevergoeding te eisen van de verhuurder. Indien door weersomstandigheden het niet mogelijk is te varen, heeft de verhuurder het recht de boot te verplichten aan wal te blijven, zonder dat de verhuurder hiervoor enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is aan de huurder. In geen enkel geval kan een extra schadevergoeding, bovenop de huursom, ten laste van de verhuurder gelegd worden bij onderbreking van de vaartocht.

Annuleringsverzekering

Deze verzekering dient afzonderlijk genomen te worden van de huursom. Het doel van deze verzekering is de terugbetaling van de reissom te garanderen van de huurder die hij contractueel verschuldigd is aan de verhuurder. De verzekering is geldig indien de reis geannuleerd wordt voor vertrek, met één van volgende redenen: ernstige ziekte, ernstig ongeval, dood van verzekerde, medepassagiers of familieleden in directe lijn (tweede graad), deelname aan (rechtbank)jury of zwangerschap met complicaties. Deze garantie geldt ook voor alle medepassagiers vermeld op de reservatiebon. Annulering volgens één van voornoemde redenen moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 5 dagen na het voorval; ze moeten gestaafd worden met officiële documenten. Zo niet, treedt ‘annuleren van de reis door de huurder’ in werking. Gedetailleerde polisvoorwaarden worden aan huurder overgemaakt voor afsluiting van de verzekering. Premie dient betaald te worden samen met het voorschot.

Overhandiging en teruggave boot

De boot wordt pas ter beschikking gesteld indien volgende zaken werden vervuld: ondertekenen contract incl. afgifte kopij identiteitskaart – overdracht van het saldo – Betaling borg en de forfaitaire afrekening van de opties – het nazicht van de inventaris – initiatie – nazicht en goedkeuring stuurmanschap kapitein. De boot moet terug zijn op de basis op de datum en het uur die op het contract vermeld staan. Te late aankomst kan een vergoeding teweegbrengen. Ophaalkosten binnen het vaargebied zijn forfaitair 500 euro. Bij aankomst moet de boot en zijn uitrusting in dezelfde staat verkeren zoals bij vertrek. De huurder is verplicht alle schade of verlies van de inventaris te melden. De verhuurder is gerechtigd alle kosten aan te rekenen aan de huurder indien de boot niet volgens contract tijdig op de basis teruggekomen is of indien er delen van de uitrusting ontbreken.

Marifoon

In Nederland is het niet verplicht een marifoon aan boord te hebben. Het is op de Belgische waterwegen wel verplicht een marifoon aan boord te hebben. Als schipper is men verplicht om de berichtgevingen uit te luisteren. Enkel indien de schipper in het bezit is van een zendvergunning mag hij conversaties voeren. Indien de gebruiker niet in het bezit is van een zendvergunning mag hij enkel uitluisteren (geen conversaties voeren). Dit wordt streng gecontroleerd. Misbruik van de marifoon valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

Defecten

In de huurprijs is assistentie van de verhuurder bij defecten inbegrepen. De verhuurder kan volgens de aard van het defect de huurder instructies geven tot het oplossen van het defect of hij zal ten spoedigste vakkundig ingrijpen om het defect te herstellen. Geenszins kan de huurder enige schadevergoeding eisen van de verhuurder omwille van reisderving veroorzaakt door het defect. Indien het defect veroorzaakt is door de huurder zullen alle kosten ter herstelling op de huurder verhaald worden. In dit geval zal de borg tijdelijk ingehouden worden tot volledige herstelling.

Toiletten

De boten zijn uitgerust met handpomp toiletten. Enkel speciaal boot toiletpapier hoort thuis in een toilet. Geen (baby)doekjes, maandverbanden etc. Dit veroorzaakt verstoppingen. Elke interventie is € 100, dit is exclusief eventuele extra verplaatsingskosten of onderdelen. Tarief geldig voor 1 toilet.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij overlegd met de verhuurders.

Vaarroutes – verlies van/schade aan de uitrusting

De huurder mag, mits dit aan de verhuurder kenbaar gemaakt wordt, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid zijn eigen vaarroute koersen. Het is de huurder verboden de boot aan te meren op plaatsen die niet voorzien zijn voor manoeuvre. De huurder dient zich er bewust van te zijn dat alle plaatsen die niet voorzien zijn van aanmeer faciliteiten ernstige schade aan de boot kunnen aanbrengen. U kan steeds beschikken over voldoende gegevens omtrent de dichtstbijzijnde aanmeerplaats. De huurder zal als een goede huisvader zorgdragen voor het aan hem toevertrouwde goed. Hij dient zich er bewust van te zijn dat enige schade van welke aard ook, de veiligheid van de opvarende en zichzelf in gedrang kan brengen.

Omschrijving boot

De verhuurder is gerechtigd enige verschillen aan te brengen in de uitrusting of indeling van de boot, zonder dit kenbaar te maken.

Geschillen

Bij geschillen geldt het Nederlandse recht. Alle geschillen worden behandeld in de Nederlandse taal. De basisvoorwaarden werden opgesteld in het Nederlands. Bij betwisting gelden de Nederlandse teksten als basis.